ابوحامد ازهری

ابوحامد ازهرى
راوى ديگر، ابوحامد ازهرى يعنى احمد بن حسن نيشابورى است كه به سال 463 هـ . ق وفات يافته است.
ذهبى مى گويد: ازهرى، بسيار عادل، مُسند، صدوق، همان ابوحامد احمد بن حسن بن محمد بن حسن بن ازهر، ازهرى نيشابورى شروطى و از خاندان محدثان است. او از ابومحمد مخلّدى روايت شنيده است... زاهر و وجيه، دو فرزند طاهر از او روايت نقل كرده اند... وى در ماه رجب سال 463 هجرى قمرى ديده از جهان فروبست.1


1 . همان: 18 / 254.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=221&pgid=2690