اعمش

اعمش
از ديگر راويان اين حديث اعمش است. او نيز يكى از راويان صحاح شش گانه است.1
كوتاه سخن اين كه حديث ابونعيم ـ حتى چنان چه بعضى از راويان آن شيعه بوده باشند ـ معتبر است و جاى ترديد در هيچ يك از راويان و سند اين روايت نيست كه اينان افراد ثقه و مورد اعتماد هستند و در جاى خود ثابت شده كه از نگاه اهل سنّت، شيعه بودن راوى، به ثقه و مورد اعتماد بودن وى خدشه اى وارد نمى كند.
اين مطلب را در بحث ها از ابن حجر عسقلانى2 و ديگر حديث شناسان اهل سنّت نقل كرده ايم.
در خصوص راوى ديگر اين حديث; يعنى عطيه نيز در ادامه، مطالبى را بيان مى كنيم.


1 . تقريب التهذيب: 1 / 331.
2 . هدى السارى: 382 و 398، مقدمة فتح البارى: 398 و 410.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=221&pgid=2687