علی بن عابس

على بن عابس
راوى ديگر اين حديث كه به همين ضعف مبتلا است استاد ابراهيم، على بن عابس است.
او از راويان كتاب صحيح ترمذى است.1 اما درباره وى سخنانى مطرح كرده اند كه تنها دليل اين مطالب، نقل روايت بالا در فضيلت حضرت على عليه السلام و روايات ديگر در باب فضايل و مناقب آن حضرت است.
سخن ابن عدى گواهى بر گفته ماست كه مى گويد: او روايات نيكويى نقل كرده است. او از ابان بن تغلب و ديگران رواياتى عجيب و غريب نقل كرده است، با وجود ضعف وى، رواياتش نوشته و نقل مى شود.2
وقتى مى دانيم كه ابان بن تغلب از بزرگان و شخصيت هاى برجسته مذهب اماميه اثنى عشرى و از افراد ثقه و مورد اعتماد است، در مى يابيم كه به چه دليل روايات او عجيب و غريب هستند؟!
هم چنين براى ما مشخص مى شود كه آنان على بن عابس را فقط به دليل نقل اين روايات ضعيف مى دانند. اما در روايات ديگرى كه او نقل كرده، فردى ثقه قلمداد مى شود و به همين دليل روايات وى نوشته و نقل مى شود!
به ديگر سخن، به جز رواياتى كه او در باب فضايل ـ و به تعبير ابن عدى احاديث شگفت آور و غريب ـ نقل كرده در موارد ديگر، ثقه و مورد اعتماد است.
اگر اين راوى راستگو نبود و كذّاب و دروغ گو بود، هرگز او نمى توانست بگويد كه روايات وى نوشته و نقل مى شود.


1 . تقريب التهذيب: 2 / 39.
2 . الكامل فى الضعفاء: 5 / 190، شماره 1347.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=221&pgid=2685