شأن نزول آیه تبلیغ و برخی از روایات معتبر

شأن نزول آيه تبليغ و برخى از روايات معتبر
روايات معتبر بسيارى شأن نزول اين آيه را واقعه غدير خم ذكر كرده اند كه ما بخشى از آن ها را مى آوريم.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=221&pgid=2679