تابعین

تابعين
در طبقه تابعين نيز مى توان نام بزرگانى از آنان اشاره كرد. افرادى هم چون:
1 . سعيد بن جبير;
2 . مجاهد;
3 . عطاء;
4 . سُدّى;
5 . مقاتل;
6 . ضحّاك;
7 . ابن جريج;
8 . محمّد بن حنفيّه.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=216&pgid=2571