پاسخ سوم

پاسخ سوم:
در هر داستانى از داستانهاى انبياء كه قرآن مجيد حكايت نموده است، ابتدا بايد جزئيّات داستان بررسى شود و پس از بررسى هر مسأله اى، پاسخ در خور خود را دريافت كند.
به عنوان مثال در جريان حضرت آدم، از كجا ثابت مى شود كه نهى از خوردن ميوه درخت، نهى مولوى بوده است؟ در حالى كه علماء مى گويند: اين نهى، نهى تنزيهى بوده است.
به هر تقدير، هر آن چه در قرآن نسبت به انبياء گذشته آمده باشد، با اين سه پاسخ به آن رسيدگى كرده و به حل و فصل آن مى پردازيم. به عبارت ديگر همه اين موارد قابل حمل و تأويل است و در نهايت اگر نتوانستيم، مى گوييم اين عمل مصلحتى دارد كه ما از درك آن عاجزيم.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=213&pgid=2545