راویان حدیث

راويان حديث:
راويان اين حديث از طبقه صحابه بسيارند كه به بزرگترين آنان اشاره مى كنيم:
1 . سلمان;
2 . ابوذر;
3 . ابن عباس;
4 . جابر;
5 . عبدالله بن عمر;
6 . أبوليلى غفارى.
اما از طبقه محدثين و عالمان اهل سنّت مى توان به عالمان زير اشاره نمود:
1 . احمد بن حنبل;
2 . ابوالقاسم طبرانى;
3 . حاكم نيشابورى;
4 . ابوبكر بزّار;
5 . ابوبكر بيهقى;
6 . ابن عساكر دمشقى;
7 . شهردار ديلمى;
8 . ابوبكر هيثمى;
9 . محب الدين طبرى;
10 . ملا على متقى هندى و جمعى ديگر.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=212&pgid=2539