بررسی دلالت حدیث منزلت

بررسى دلالت حديث منزلت
براى روشن شدن دلالت حديث منزلت، بررسى مقامات حضرت هارون و جايگاه او نسبت به حضرت موسى ضرورى مى نمايد.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=212&pgid=2527