راویانی از مؤلفین صحاح ستّه

راويانى از مؤلفين صحاح ستّه:
1 . مسلم بن حجاج;
2 . ابن ماجه;
3 . ابوداوود سجستانى;
4 . ترمذى;
5 . نسائى.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=212&pgid=2501