راویان حدیث از طبقه صحابه

راويان حديث از طبقه صحابه
در كتاب نفحات الأزهار، نام سى و چهار صحابى كه از راويان اين حديث هستند آورده شده است و ما در اين جا به نام برخى از آن ها اشاره مى كنيم:
1 . اميرالمؤمنين عليه السّلام;
2 . امام حسن مجتبى عليه السلام;
3 . ابوذر غفارى;
4 . سلمان;
5 . ابوسعيد خدرى;
6 . خزيمة بن ثابت;
7 . زيد بن ثابت;
8 . عبدالرحمان بن عوف;
9 . طلحة بن عبيدالله;
10 . ابوهريره;
11 . سعد بن ابى وقاص;
12 . ابوايّوب انصارى;
13 . عمرو بن عاص.
در ميان صحابه نيز راويان زنى وجود دارند كه اين روايت نيز از آنان نقل شده است. اين زنان عبارتند از:
1 . صدّيقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله عليها;
2 . اُم سلمه عليها السلام;
3 . اُم هانى (خواهر اميرالمؤمنين عليه السلام).

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=212&pgid=2500