معنای «الرجس»

معناى «الرجس»
كلمه «رجس» كه در فارسى به معناى پليدى است، مصاديق فراوان و دامنه وسيعى دارد و تمام پليدى هاى مادى و معنوى را در برمى گيرد. راغب اصفهانى در اين باره مى نويسد:
الرجس: الشيء القذر...، والرجس يكون على أربعة أوجه: إمّا من حيث الطبع، و إمّا من جهة العقل، وإمّا من جهة الشرع، وإمّا من كلّ ذلك كالميتة، فإنّ الميتة تعاف طبعاً وعقلاً وشرعاً;1
پليد چيزى چركين و آلوده است...، و پليدى چهار وجه دارد: گاهى طبيعت ]آدمى [آن چيز را پليد مى داند. گاهى عقل، در مواردى دين و در برخى موارد هم از هر سه جهت در چيزى پليدى وجود دارد، به مانند مردار كه طبيعت، عقل و دين دورى از آن را لازم مى دانند.
پس هرچه كه موجب تنفر و كوچكى شخصيت فرد شود «رجس» ناميده مى شود.


1 . المفردات في غريب القرآن: 188.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=212&pgid=2490