دلیل ششم: سرپرستی دین و شریعت

دليل ششم: سرپرستى دين و شريعت
علامه حلّى دليل ديگرى بر لزوم عصمت پيشوايان دين و رهبران هدايت ذكر كرده است. وى مى نويسد:
لأنّهم حفظة الشرع والقوّامون به;1
رهبران ]هدايت[ نگاهبانان شريعت و سرپرستان آن هستند.
القوّامون جمع قيّم است. «قيّم» كسى را گويند كه كفالت و سرپرستى ديگرى را به عهده گرفته و از منافع وى محافظت مى كند و اجازه دارد به نفع او در اموالش تصرف كند.
پيشوايان، محافظين و مرزبانان حدود شريعت و مدافع حقوق و منافع دين هستند و اجازه نمى دهند زياده و نقصانى در شريعت راه يابد. روشن است كه تنها كسى مى تواند از دين محافظت كند كه معصوم باشد. پس جانشين پيامبر بايد معصوم باشد و اگر جانشين پيامبر آيه اى را اشتباه معنا كند و يا به غلط حكمى از او صادر شود و يا درست كار نباشد، مسلماً چنين كسى به خود، جامعه و دين ضربه مى زند و زيان ناشى از اين ضربه تا ابد باقى خواهد ماند.


1 . نهج الحق وكشف الصدق: 164; عقائد الإماميّة : 67.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=212&pgid=2471