4 . عصمت

4 . عصمت
يكى از شرايط امامت عصمت است. به حكم روشن عقل و تصريح كتاب و سنّت، تنها كسى شايستگى امامت و آمريت را دارد كه معصوم باشد. پس عصمت يكى از ويژگى هايى است كه براى ثبوت امامت ضرورت دارد.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=212&pgid=2452