چکیده بحث

چكيده بحث
پيشوايان بزرگ اهل سنّت، حافظان حديث و نقّادان اخبار، سند يا متن بسيارى از رواياتِ صحيح بخارى و مسلم را باطل دانسته اند... شرح و تفصيل اين موضوع، ما را از مقصود اصلى باز مى دارد. از اين رو، مطالب مذكور را كافى و وافى مى دانيم.
دانستيم كه پيشوايان بزرگ و مشهور اهل سنّت، روايات صحيح بخارى و مسلم را زير سؤال برده اند; حال چگونه مى توان استناد فخر رازى به عدم درج حديث متواتر و مشهور غدير در صحيح بخارى و مسلم را پذيرفت؟! و چگونه مى توان بى اعتنايى بخارى و مسلم به اين حديث را نشانه عدم صدور آن از سوى رسول خدا صلى الله عليه وآله قلمداد نمود؟!

صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=42&mid=210&pgid=2428