حدیثِ «سنگسار کردن میمون به خاطر ارتکاب زنا»

حديثِ «سنگسار كردن ميمون به خاطر ارتكاب زنا»
از ديگر احاديث بى پايه بخارى حديث سنگسار كردن ميمون است. نعيم بن حماد، از هشيم، از حصين، از عمرو بن ميمون چنين نقل مى كند:
در دوران جاهليت، ميمون زناكارى را ديدم كه اطراف او جمع شده بودند و او را سنگسار مى كردند. من نيز به سنگسار او پرداختم.1


1 . صحيح بخارى: 5 / 56.

صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=42&mid=210&pgid=2412