فصل دوم: برخی روایات بی اساس در کتاب صحیح بخاری

فصل دوم
برخى روايات بى اساس در كتاب صحيح بخارى
حال كه به اختصار، شخصيت بخارى را بررسى نموديم جا دارد كه كتابِ به اصطلاح صحيحِ او را نيز در پرتو سخنان پيشوايان بزرگ حديث، ارزيابى نماييم. شايان ذكر است كه ما در اين بخش به نقل ايرادهاى وارد بر چندين حديث بخارى كه از سوى بزرگان مطرح شده، بسنده مى كنيم.

صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=42&mid=210&pgid=2379