بخاری و تردید او در پاره ای از احادیث امام صادق علیه السلام!!

بخارى و ترديد او در پاره اى از احاديث امام صادق عليه السلام!!
از نشانه هاى دشمنى بخارى با اهل بيت نبوّت عليهم السلام و انحراف وى از سيره آن بزرگواران، اين است كه نه تنها او روايات امام صادق عليه السلام را در كتاب خود ذكر نكرده; بلكه ـ العياذ بالله ـ در برخى احاديث آن حضرت، ترديد كرده است!!
ابن تيميّه با گستاخى تمام در مورد امام صادق عليه السلام مى گويد:
هيچ كدام از ائمه چهارگانه، قواعد فقهى را از جعفر ]صادق عليه السلام [اقتباس نكرده اند، اما روايات وى را در كنار روايات ديگران، آورده اند با اين تفاوت كه روايات ديگر چندين برابر روايات وى مى باشد. از اين رو نمى توان احاديث زهرى را به لحاظ قدرت و كثرت با احاديث جعفر ]صادق عليه السلام[ مقايسه نمود.
هنگامى كه برخى روايات او از قول يحيى بن سعيد قطّان براى بخارى نقل شد، از آن ايراد گرفت و آن را مورد ترديد قرار داد و درست براى همين جهت از نقل احاديث جعفر ]صادق عليه السلام [خوددارى كرد. توانايى حفظ حديث توسط جعفر ]صادق عليه السلام [به پاى توانايى حفظ حديث توسط افراد مورد استدلال و استناد بخارى، نمى رسد!!1


1 . منهاج السّنه: 7 / 533.

صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=42&mid=210&pgid=2370