آگاهان از شأن ائمه / مُسْتَبْصِرٌ بِشَأْنِكُمْ وَ بِضَلاَلَةِ مَنْ خَالَفَكُمْ

آگاهان از شأن ائمه
مُسْتَبْصِرٌ بِشَأْنِكُمْ وَ بِضَلاَلَةِ مَنْ خَالَفَكُمْ;
به مقام شما و گمراهى آن كه با شما مخالفت كرد بينا هستم.
يعنى ما به همه مقامات شما اعتقاد داريم، اين اعتقاد از روى بصيرت و تشخيص با تأمّل و تدبّر است، نه از روى تقليد. ما فكر كرديم بصيرت يافتيم و ما راه شما را از روى فكر و تأمّل، نه از روى تقليد، انتخاب كرديم.
ما معتقديم همه آن هايى كه پيرو ائمه ديگرى شدند و در نتيجه خلاف راه شما را رفتند رستگار نيستند، ما از روى تحقيق و تشخيص به اين باور رسيديم كه آن ها گمراه هستند، نه از روى تقليد كه آباء گفتند چنين، ما هم بگوييم چنان! نه، اين طور نيست; بلكه شناخت ما نسبت به شما، سپس پيروى از شما با بصيرت، تحقيق و تشخيص است.
هم چنين شناخت ما نسبت به غير شما، آن ها كه راهشان غير از راه شماست و عدم پيروى از آن ها.

با پیشوایان هدایتگر (ج 3) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=41&mid=208&pgid=2276