14. علي باب حطّة

14 . علي باب حطّة
حديث چهاردهم. در كتاب هاى اهل سنّت آمده است:
علي باب حطّة من دخل منه كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً;1
على باب حطّه و آمرزش است كسى كه از آن وارد شود مؤمن خواهد بود و هر كس از آن خارج شود، كافر خواهد بود.
ما پيش تر درباره اين حديث تحت عنوان كفر و ايمان بحث كرده ايم.2


1 . الجامع الصغير: 2 / 177، حديث 5592، كنز العمال: 11 / 603، حديث 32910، الصواعق المحرقه: 75، ينابيع الموده: 2 / 96، حديث 232، ميزان الاعتدال: 1 / 532، سبل الهدى والرشاد: 11 / 297.
2 . ر.ك: جلد يكم، صفحه 188 از همين كتاب.

با پیشوایان هدایتگر (ج 3) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=41&mid=208&pgid=2273