9. بغض علی همان بغض رسول خدا

9 . بغض على همان بغض رسول خدا
حديث نهم. رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود:
من أبغض عليّاً فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، ومن أبغض الله أدخله النار;1
كسى كه با على دشمنى كند، در واقع با من دشمنى كرده است و كسى كه با من دشمنى كند در واقع با خدا دشمنى كرده است و كسى كه با خدا دشمنى كند وارد دوزخ خواهد شد.
اين حديث را حاكم نيشابورى، طبرانى، خطيب بغدادى، شمس الدين ذهبى، ابن حجر عسقلانى، ابوبكر هيثمى وجمع ديگرى روايت كرده اند و عدّه اى به صحّت آن تصريح دارند.
آرى، بغض با على مرتضى عليه السلام بغض با رسول خدا صلى الله عليه وآله، و بغض رسول خدا با بغض خداوند متعال مساوى است و بغض با خدا، همان آتش دوزخ خواهد بود.


1 . همان: 3 / 130، همان: 1 / 319، حديث 947 و 23 و 380، خطيب بغدادى: 13 / 34، حديث 6988، لسان الميزان: 5 / 206، مجمع الزوائد: 9 / 131، الاكمال: 68 / 13، تاريخ مدينة دمشق: 42 / 283، ميزان الاعتدال: 3 / 586، حديث 7707، با اندكى تفاوت در برخى از مصادر.

با پیشوایان هدایتگر (ج 3) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=41&mid=208&pgid=2267