اثبات نادرستی دو دیدگاه دیگر

بخش دوم
آيه تطهير و نادرس دو ديدگاه ديگر

اثبات نادرستى دو ديدگاه ديگر
با اين احاديث صحيح كه همه مسلمانان بر آن اتّفاق نظر دارند دو نظريه ديگر درباره مقصود از «اهل بيت» در اين آيه، ردّ مى شود؛ چرا كه ثابت شد كه پيامبر خدا صلى الله عليه وآله خود در گفتار و كردار، اين آيه مباركه را تفسير كردند و افرادِ مورد نظر آن را مشخص نمودند... .
با اين وجود، تفسيرى غير از اين تفسير، ارزش شنيدن ندارد، حال مفسّر هر كه مى خواهد باشد، تا چه رسد به اين كه قائل آن، افرادى هم چون مقاتل و عكرمه باشند. آنان ديدگاه اول را مطرح مى كنند و مى گويند: مراد اين آيه، همسران پيامبر صلى الله عليه وآله است.
ضحاك نيز با وجود اين دلايل، مى گويد: مراد اين آيه، همسران پيامبر صلى الله عليه وآله و اهل ايشان است.
هر چند در فصل پيشين بيان كرديم كه در روايات مشخص شده منظور از اهل بيت چه كسانى هستند، اما باز اين دو ديدگاه مخالف را نقد مى نماييم و به آن ها پاسخ مى دهيم:

نگاهی به آیه تطهیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=40&mid=204&pgid=2144