چند نكته ضرورى

بخش نهم
نگاهى به چند قضيه ديگر

چند نكته ضرورى

در پايان اين مجموعه، يادآورى چند نكته ـ به طور اختصار ـ ضرورى به نظر مى رسد.

مظلومیت برترین بانو تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=4&mid=28&pgid=220