3. جلب منافع و دفع زیان

3 . جلب منافع و دفع زيان
سومين دليل ارائه شده از سوى متكلّمان اهل سنّت بر وجوب گزينش امام از سوى مردم، جلب منافع و دفع ضررهايى است كه به واسطه نصب امام حاصل مى شود. در شرح المقاصد آمده است:
الثالث: أنّ في نصب الإمام استجلاب منافع لا تحصى واستدفاع مضارّ لا يخفى، وكلّ ما هو كذلك فهو واجب;1
]دليل[ سوم: همانا در نصب امام جلب منافع بى شمار و دفع ضررهاى آشكار است و هر آن چه كه چنين باشد، واجب خواهد بود.


1 . شرح المقاصد في علم الكلام: 2 / 274.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=196&pgid=2045