ب) فراگیر بودن دشمنی با امیرالمؤمنین میان مسلمان نماها

ب) فراگير بودن دشمنى با اميرالمؤمنين ميان مسلمان نماها
برخى نقل ها نيز از فراگير بودن دشمنى مردم با اميرالمؤمنين عليه السلام حكايت دارد. در مجمع الزوائد به نقل از بريده آمده است:
فقدمت المدينة ودخلت المسجد ورسول الله صلّى الله عليه وآله في منزله، وناس من أصحابه على بابه. فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خيراً فتح الله على المسلمين. فقالوا: ما أقدمك؟ قلت: جارية أخذها علي من الخمس، فجئت لأخبر النبي صلّى الله عليه وآله فقالوا: فأخبر النبي صلّى الله عليه وآله فإنه يسقط من عين النبي صلّى الله عليه وآله;1
وارد مدينه شدم و به مسجد رفتم. رسول خدا صلى الله عليه وآله در منزلش بود و تعدادى از اصحابش بر درب منزل ايشان بودند. آن ها گفتند: بريده چه خبر؟ گفتم: خير است، خداوند بر مسلمانان گشايش كرد ]مسلمانان را پيروز گردانيد[. گفتند: چرا زودتر آمده اى؟ گفتم: على كنيزى را به عنوان خمس براى خود اختيار كرده است; آمده ام اين خبر را به پيامبر صلى الله عليه وآله برسانم. گفتند: اين خبر را به پيامبر صلى الله عليه وآله برسان تا على از چشم پيامبر صلى الله عليه وآله بيفتد!
فراگير بودن دشمنى با اميرالمؤمنين در اين روايت، به روشنى آمده و موجب خشم شديد رسول خدا صلى الله عليه وآله گرديده است. بر اساس اين نقل ها، چهار نفر از صحابه خبر اختيار كنيز توسط اميرالمؤمنين عليه السلام را به عنوان اعتراض براى پيامبر صلى الله عليه وآله نقل كردند و اين موضوع خشم رسول خدا صلى الله عليه وآله را برانگيخت و فرمود:
ماذا تريدون من علي؟ ثلاث مرات. إن عليّاً مني وأنا منه وهو ولي كلّ مؤمن بعدي;2
از على چه مى خواهيد؟ سه مرتبه ]اين را تكرار كرد و فرمود:[ به درستى كه على از من است و من از اويم و او پس از من سرپرست هر مؤمنى است.
شدت و شمول بغض برخى صحابه نسبت به اميرالمؤمنين عليه السلام، از همين داستان به روشنى نمايان است، و اين روايت به تنهايى مى تواند دليلى محكم براى اثبات عدم توافر دواعى در نقل امامت اميرالمؤمنين عليه السلام باشد.


1 . مجمع الزوائد: 9 / 128; المعجم الأوسط: 6 / 162.
2 . المعجم الكبير: 18 / 129; كنز العمّال: 11 / 599، حديث 32883; المستدرك على الصحيحين: 3 / 111; المصنف (ابن أبي شيبة): 7 / 504، حديث 58; صحيح ابن حبان: 15 / 374; تاريخ مدينة دمشق: 42 / 198; سير أعلام النبلاء: 8 / 199; تاريخ الإسلام: 11 / 71.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=195&pgid=2033