دلالت اخبار فراوان بر امامت امیرالمؤمنین

دلالت اخبار فراوان بر امامت اميرالمؤمنين
روشن است كه راه حصول يقين منحصر به خبر متواتر نيست، بلكه خبر واحدِ محفوف به قرائن نيز مفيد علم است;1 پس هر چند در امور اعتقادى يقين لازم است و نمى توان به ادلّه ظنّى استناد كرد، امّا در اين امور علاوه بر خبر متواتر، مى توان به خبر واحدِ محفوف به قرائن نيز استناد كرد; از اين رو براى اثبات امامت اميرالمؤمنين عليه السلام، استناد به خبرى كه به كمك قرائن مفيد يقين باشد كافى است و نيازى به خبر متواتر نمى باشد.
نتيجه سخن اين كه با وجود نصوص درباره امامت اميرالمؤمنين، براى اثبات اين موضوع نيازى به تواتر نيست، بلكه آن چه مفيد علم باشد كافى است، به مانند خبر واحدى كه محفوف به قرائن باشد.
در منابع شيعه و سنّى، اخبار فراوانى وجود دارد كه بر امامت اميرالمؤمنين دلالت دارند. بيشتر اين اخبار اگر متواتر نباشند، محفوف به قرينه هستند. از سوى ديگر خبرى كه فريقين در نقل آن متّفق باشند، مفيد اطمينان است و چنين خبرى نزد تمامى عقلاى عالم مقبول است.


1 . عمدة القاري: 18 / 282; المواقف: 3 / 382; شرح المواقف: 8 / 251. براى اطلاع بيشتر به كتاب هايى كه پيرامون اصول فقه نگاشته شده است مراجعه شود.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=195&pgid=2029