سند و دلالت حدیث ثقلین

سند و دلالت حديث ثقلين
حديث ثقلين از نظر سند بسيار محكم و در حد تواتر است. چهل نفر از صحابه، صد نفر از تابعين و بسيارى از عالمان بزرگ در زمان هاى مختلف اين حديث را روايت كرده اند.
بسيارى از محدّثان، صاحب نظران در علم حديث و علماى بزرگ اهل سنّت اين حديث را صحيح دانسته و در كتب خود نقل كرده اند.1
حديث ثقلين از نظر محتوا نيز به امور زير دلالت دارد:
يكم) عصمت اهل بيت عليهم السلام،
دوم) اعلميت اهل بيت عليهم السلام،
سوم) همراهى و تعامل اهل بيت عليهم السلام با قرآن در تمام اعصار،
چهارم) اصلِ دين بودن امامت.
بر اساس اين حديث، اهل بيت عليهم السلام در كنار قرآن قرار مى گيرند، پس حكم آن ها حكم قرآن است. روشن است كه مخالفت با قرآن ضلالت و گمراهى است، در نتيجه مخالفت با اهل بيت عليهم السلام نيز ضلالت و گمراهى خواهد بود; پس امامت از اصول دين است.


1 . براى اطلاع بيشتر از اين حديث شريف ر.ك: نفحات الأزهار: جلدهاى 1 ـ 3.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=195&pgid=2019