معنای "ولی"

معناى «ولى»
ولى از ماده «وَلَى، يَلى، ولايةً»، به معناى سرپرست و عهده دار امرى است.1ولايت نيز از مفاهيم ذات اضافه است و به دو طرف نياز دارد. يعنى سرپرستى وقتى معنا دارد كه فرد يا افرادى تحت سرپرستى وى باشند. بنابراين ولايت نيز گاهى مقيّد و گاهى مطلق است. ولايت كلىّ شامل ولايت تكوينى،2 ولايت تشريعى3 و ولايت در احكام شرعى4 است.


1 . المفردات في غريب القرآن: 553 ـ 554; لسان العرب: 15 / 407; الصّحاح: 6 / 2530.
2 . ولايت تكوينى به معناى حق تصرّف در امور تكوينى است.
3 . ولايت تشريعى، يعنى اولى بودن از مردم نسبت به جان و مال آنان.
4 . مراد از احكام شرعى واجبات، محرمات، مستحبات، مكروهات و مباحات مى باشد.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=193&pgid=2012