معنای تشیع

معناى تشيع
روشن شد كه اهل سنّت ـ على رغم قول به عدم دخالت اختلاف عقيده در جرح و تعديل ـ بسيارى از راويان را به اتهام تشيّع جرح مى كنند، حتى در موارد بسيارى يك عالم بزرگ را به دليل فتوايى و يا نقل حديثى كه ممكن است موجب تقويت تفكر شيعى شود به تشيع متهم و به او اهانت مى كنند، هر چند عدم تشيع او مسلم باشد.
چون برخى از راويانى كه با اين عنوان قدح مى شوند، از نظر عقيده با شيعه بسيار متفاوتند، لازم است معناى شيعه و تشيّع در لغت و اصطلاح اهل سنّت بررسى شود.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=191&pgid=1977