7. ابوالفتح أزدی [متوفای 374]

7 . ابوالفتح أزدى ]متوفاى 374[
او يكى ديگر از عالمان رجالى اهل سنّت است و كتابى در جرح و تعديل راويان نگاشته است. اهل سنّت آراء او را در كتب نقل مى كنند; امّا در مورد او اتفاق نظر وجود ندارد و برخى از بزرگان وى را طعن كرده اند. بنابر قول حافظ ذهبى، ابوالفتح ازدى در كتابش، نظرهاى بدون دليل ارائه كرده است. پس نمى توان به تضعيفات وى اعتماد كرد، بلكه قسمتى از آن ها مردود مى باشد. ذهبى مى نويسد:
وعليه في كتابه في «الضعفاء» مؤاخذات، فإنّه ضعّف جماعةً بلا دليل;1
بر او در كتابش ]كه[ در خصوص راويان ضعيف تأليف كرده است، اشكالاتى وجود دارد ]چرا كه[ وى جماعتى را بدون دليل تضعيف كرده است.
به علاوه، حافظ ابن حجر عسقلانى در شخصيت ابوالفتح أزدى خدشه مى كند و صريحاً او را ضعيف مى داند و مى گويد:
إنّ الأزدي ضعيف، فكيف يقبل منه تضعيف الثقات;2
همانا خود أزدى ضعيف و غير قابل اعتماد است، پس چگونه مى توان تضعيف ثقات از سوى وى را پذيرفت.
بنابراين، با توجه به قول ذهبى و ابن حجر، ابوالفتح ازدى معتبر نيست و آراء وى نيز در تضعيف رجال مورد قبول نمى باشد.


1 . سير أعلام النبلاء: 16 / 348.
2 . مقدّمة فتح الباري: 398.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=190&pgid=1953