5. احمد بن عبدالله عجلی [متوفای 261]

5 . احمد بن عبدالله عجلى ]متوفاى 261[
او نزد اهل سنّت از علماى بسيار بزرگ به شمار مى آيد و در كتب جرح و تعديل از نظرات وى استفاده مى كنند. عجلى در كتاب معرفة الثقات، عمر بن سعد بن أبى وقّاص را توثيق كرده است.1
يحيى بن معين پس از نقل توثيق عمر بن سعد از سوى احمد عجلى و نسائى، مى گويد:
كيف يكون من قتل الحسين رضي الله عنه ثقة!2
و بدين ترتيب اين توثيق را رد مى كند.
و از اين جا ميزان تقوا و انصاف عجلى در جرح و تعديل راويان به دست مى آيد!


1 . معرفة الثقات: 2 / 166 ـ 167، شماره 1343; تهذيب التهذيب: 7 / 396، شماره 747.
2 . ر.ك: تهذيب التهذيب: 7 / 396; تاريخ مدينة دمشق: 45 / 55، شماره 5212، تهذيب الكمال: 21 / 357، شماره 4240; ميزان الإعتدال: 3 / 199، شماره 6116.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=190&pgid=1951