4. احمد بن حنبل [متوفای 241]

4 . احمد بن حنبل ]متوفاى 241[
وى از امامان چهارگانه اهل سنّت است و فرقه حنبليّه جمع كثيرى از اهل سنّت را تشكيل مى دهند.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=189&pgid=1944