شریف جرجانی [متوفای 816]

شريف جرجانى ]متوفاى 816[:
جرجانى عالمى است كه شوكانى در شرح حال او مى نويسد: «دانشمند مشرق زمين، پيشوا در همه علوم عقلى و غير عقلى. يگانه مصنّفى كه در جميع علوم قلم زده است. دقت او در مباحث بسيار است. وى شهره آفاق، كسى كه مردم جميع سرزمين ها از او بهره برده اند و مشهور در هر رشته و فن است. بزرگان و دانشمندان به كلمات او احتجاج كرده و از او نقل مى كنند».
سپس مشهورترين آثار و تأليفات او را ذكر مى كند، آثارى هم چون شرح المواقف، شرح المفتاح، شرح تذكرة الطوس و شرح الجغمينى في علم الهيئة.
در ادامه مى افزايد: «او صاحب فتوا بود و شاگردان بزرگ وى در بزرگداشتش مبالغه كرده اند، به ويژه دانشمندان فارس و روم كه كلمات جرجانى و تفتازانى را حجت خود قرار مى دهند».1


1 . البدر الطالع: 1 / 466 ـ 467، شماره 237. هم چنين ر.ك: بغية الوعاة: 2 / 196 ـ 197، شماره 1777.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=187&pgid=1915