پرهیز از تعصبات

پرهيز از تعصبات
كنار گذاشتن تعصبات بى مورد و تبعيت از دليل و برهان، در سلامت بحث و روشن شدن واقعيت نقشى اساسى دارد.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=186&pgid=1897