ادب در کلام

ادب در كلام
در مناظره و گفتگوى علمى، رعايت ادب در كلام و متانت و تواضع در برخورد ضرورى است و همواره روش علماى ما اين گونه بوده است. كتاب هاى ايشان شاهد اين مدعاست.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=186&pgid=1896