1. تحریف

1 . تحريف
در پاسخ بايد گفت: قرائن درونى و بيرونى حديث مذكور و كليّت ماجراى يمن، تمامى اين ترديد افكنى ها را از اعتبار ساقط مى كند. مخالفان تشيع نيز از اين حقيقت آگاهند و از همين رو دست به دامن روشى ديگر به نام تحريف حديث مى شوند، حق جويان گرامى مى توانند با دقّت نظر در متون اين حديث ـ كه در صفحات پيشين گذشت ـ برخى موارد تحريف را مشاهده نمايند.
براى مثال بخارى در كتاب صحيح به سند خود از عبدالله بن بريده از پدرش چنين نقل مى كند:
رسول خدا صلى الله عليه وآله على عليه السلام را به سوى خالد فرستاد تا خمس را دريافت كند. من از على متنفر بودم و او را ديدم كه غسل كرده بود، به خالد گفتم: آيا اين موضوع را نمى بينى؟
هنگامى كه به نزد پيامبر صلى الله عليه وآله بازگشتيم، ماجرا را براى ايشان نقل كردم.
پيامبر خدا صلى الله عليه وآله فرمود: آيا از على متنفر هستى؟
گفتم: آرى.
فرمود:
لا تبغضه فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك;1
از او متنفر نباش، زيرا حق على در خمس، بيشتر از اين هاست.
تقطيع و دست كارى در واژگان حديث فوق و تحريف آن به طور كامل روشن است; چرا كه پيامبر خدا صلى الله عليه وآله حضرت على عليه السلام را براى دريافت خمس از خالد اعزام نكرد، بلكه ايشان را همانند خالد در رأس سپاهى عازم يمن ساخت و دستور داد تا همگان و از جمله خالد، تحت فرمان او قرار گيرند.
بايد پرسيد: جمله «غسل كرده بود» چه ربطى به واژگان قبل و بعد از خود دارد؟
چرا سخن پيامبر كه فرمود: «على از من است و من از على هستم، و پس از من، او ولىّ شماست» ذكر نشده است؟
چرا از آن چهار نفر و خشم پيامبر از آنان، سخنى به ميان نيامده است؟
چرا توصيه پيامبر به بريده بعد از باز داشتن او از دشمنى با على عليه السلام درباره تجديد اسلام بريده، اشاره اى نرفته است؟
آرى، اين است واژگان حديثى كه بخارى نقل كرده در كتابى كه صحيح! ناميده مى شود.


1 . صحيح بخارى: 6 / 342.

داستان سپاه یمن تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=36&mid=180&pgid=1829