گزینش چهار متن

بخش دوم
متون حديثِ «سپاه يمن»

گزينش چهار متن
حديث سپاه يمن با متون گوناگونى نقل شده است، اما براى رعايت اختصار، به نقل حديث يادشده، از قول صحابه ذيل، بسنده مى كنيم:
1 . امير مؤمنان على عليه السلام،
2 . بريدة بن حصيب،
3 . عمران بن حصين،
4 . عبدالله بن عباس.

داستان سپاه یمن تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=36&mid=178&pgid=1820