حدیث سپاه یمن و راویان آن

بخش يكم
سند حديثِ «سپاه يمن»

حديث سپاه يمن و راويان آن
بيشتر علماى اهل سنّت، حديث سپاه يمن را از قول اصحاب پيامبر خدا صلى الله عليه وآله نقل كرده اند كه اينك به ذكر اسامى آن ها مى پردازيم:
امير مؤمنان على عليه السلام،
امام حسن مجتبى عليه السلام،
ابوذر غفارى،
ابوسعيد خدرى،
براء بن عازب،
عمران بن حصين،
ابوليلى انصارى،
بريدة بن حصيب،
عبدالله بن عمرو،
عمرو بن عاص،
و وهب بن حمزه.
برخى از اين راويان، در شمار بهترين اصحاب رسول خدا صلى الله عليه وآله جاى دارند و سرآمد آنان امير مؤمنان على عليه السلام است.

داستان سپاه یمن تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=36&mid=177&pgid=1818