حاکم نیشابوری و صحّت حدیث طیر

حاكم نيشابورى و صحّت حديث طير
حاكم نيشابورى به صحّت حديث طير، اصرار مىورزيد. او در كتاب علوم الحديث مى نويسد:
حديث طير از مشهورترين احاديث است و اصحاب صحاح بايد آن را در صحاح وارد مى كردند.
وى مى افزايد: من با بسيارى از محدّثان درباره اين حديث به گفت و گو و مذاكره پرداختم و در مورد آن كتابى نوشتم.1
حاكم، كتابى درباره حديث طير نوشته و در آن، همه طرق آن را گردآورى كرده است.
آن گاه حاكم نيشابورى اين حديث را در المستدرك على الصحيحين روايت مى كند و چنين خاطرنشان مى شود:
اين حديث طبق شروط بخارى و مسلم روايتى صحيح است، اما آن دو، روايت يادشده را نقل نكرده اند و عدّه اى از اصحاب ـ كه تعدادشان به بيش از سى نفر مى رسد ـ اين حديث را از انس روايت كرده اند.2
پيش تر گفتيم كه راويان حديث شريف طير، از زبان انس بيش از هشتاد نفر بودند، نه سى نفر.
حاكم نيشابورى مى افزايد:
روايت اين حديث از زبان على عليه السلام، ابوسعيد خدرى و سفينه نيز صحّت دارد.


1 . معرفة علوم الحديث: 93.
2 . المستدرك على الصحيحين: 3 / 131.

نگاهی به حدیث طیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=35&mid=175&pgid=1811