سعد ابن ابی وقاص و احتجاج به حدیث طیر

سعد بن ابى وقاص و احتجاج به حديث طير
هم چنين سعد بن ابى وقاص به اين حديث استناد كرده است.
روزى معاوية بن ابى سفيان به او دستور داد تا به على عليه السلام ناسزا گويد. سعد از دشنام دادن امتناع ورزيد. معاويه دليل كارش را پرسيد.
سعد اين عذر را آورد كه وى صفاتى را از زبان رسول خدا صلى الله عليه وآله در مورد امير مؤمنان، شنيده است كه تا زمانى كه آن صفات را به ياد بياورد هرگز به على عليه السلام دشنام نخواهد گفت.
صفاتى كه سعد به آن ها متوسّل شد در اين روايت عبارتند از: حديث رايت، حديث طير، حديث غدير.1
از اين رو، اين قراين خارجى، بر اين نكته دلالت دارند كه حضرت على عليه السلام، محبوب ترين خلق خدا و رسول خداست. البته اين قراين بى شمارند و ما سخن را با ذكر آن شواهد به درازا نمى كشيم.


1 . حلية الأولياء: 4 / 356.

نگاهی به حدیث طیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=35&mid=174&pgid=1798