متن حدیث طیر

متن حديث طير
اينك برخى از نقل هاى متن حديث طير را بازگو مى كنيم تا با واقع امر آشنا شويم و ببينيم كه چگونه اهل سنّت در نقل اين حديث دخل و تصرّف كرده اند; به گونه اى كه برخى آن را به طور خلاصه نقل كرده اند. هم چنان كه گروهى نيز كوشيده اند داستان را به گونه اى نقل كنند تا از اهميّت موضوع ـ كه به حضرت امير مؤمنان على عليه السلام اختصاص دارد ـ بكاهند.

نگاهی به حدیث طیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=35&mid=174&pgid=1789