حدیث طیر و سندهای معتبر

حديث طير و سندهاى معتبر
هم چنين اين حديث بيش از 20 سند معتبر ديگر غير از سندهاى صحاح دارد كه از جمله اين اسناد عبارتند از:
روايت بخارى در كتاب التاريخ الكبير.
روايت ابى يعلى در المسند.
روايت ابن ابى حاتم.
ابن كثير در اين مورد گفته است: «اين سند از اِسناد حاكم نيشابورى بهتر است».
روايت طبرانى در المعجم الكبير و المعجم الأوسط.
روايت ابن عساكر از طريق دارقطنى.
روايت ابى نعيم اصفهانى در حلية الأولياء.
روايت خطيب بغدادى در تاريخ بغداد.
ما صحّت اين اسناد و هم چنين ديگر اسناد را در جلد چهاردهم كتاب نفحات الأزهار شرح داده ايم. گمان نمى كنم كسى با مشاهده سندهاى موجود درباره اين حديث و صدور آن از رسول خدا صلى الله عليه وآله ترديد كند; چرا كه مسلمانان در مورد اين حديث شريف، اتفاق نظر دارند.
اينك پس از بررسى سند اين حديث، به واكاوى دلالت آن مى پردازيم.

نگاهی به حدیث طیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=35&mid=173&pgid=1787