حدیث طیر در کتاب های معتبر

حديث طير در كتاب هاى معتبر
حديث طير در تعدادى از صحاح، مانند صحيح ترمذى، صحيح نسائى و المستدرك على الصحيحين آمده است.1 اين حديث از كتاب هاى المختارة اثر ضياء مقدسى، الجمع بين الصحيحين و الجمع بين الصحاح السته نيز نقل شده است.


1 . سنن ترمذى: 5 / 300، حديث 3805، السنن الكبرى: 5 / 107، حديث 8397 ، المستدرك على الصحيحين: 3 / 130 ـ 132.

نگاهی به حدیث طیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=35&mid=173&pgid=1786