کتاب های مستقل درباره حدیث طیر

كتاب هاى مستقل درباره حديث طير
همان طور كه از خلال اسامى راويان حديث شريف فهميديد، گروهى از مشاهير و محدّثان بزرگ، كتاب هاى ويژه و جداگانه اى را درباره طرق حديث طير تأليف كرده اند، اين اشخاص عبارتند از:
1 . محمّد بن جرير طبرى.
2 . ابوالعباس ابن عقده.
3 . حاكم نيشابورى.
4 . ابوبكر ابن مردويه.
5 . ابونعيم اصفهانى.
6 . ابوطاهر ابن حمدان خراسانى.
7 . ذهبى.
ذهبى در كتاب تذكرة الحفاظ، به هنگام بيان زندگى نامه حاكم نيشابورى به اين نكته اشاره مى كند كه وى كتابى درباره طرق حديث طير نگاشته است.1
ما راويان اين حديث شريف از ميان صحابه را آورديم، هم چنين خاطرنشان شديم كه تعداد راويانى از تابعين كه اين حديث را از انس بن مالك روايت مى كنند به تنهايى حدود نود نفر هستند. هم چنان كه به اسامى مشهورترين علماى علم حديث و راويان حديث طير در دوره هاى مختلف اشاره كرديم. هم چنين به معرفى مشاهيرى كه در خصوص سندهاى حديث طير، كتاب جداگانه اى نوشته اند، پرداختيم.


1 . تذكرة الحفاظ: 3 / 1042 و 1043.

نگاهی به حدیث طیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=35&mid=173&pgid=1785