مصادیق آیات الاهی

مصاديق آيات الاهى
اكنون اين پرسش مطرح است كه مصاديق آيات اللّه چه چيزهايى هستند؟

با پیشوایان هدایتگر (ج 2) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=33&mid=165&pgid=1684