بررسى و نقد تحريم در فتح مكه

بررسى و نقد تحريم در فتح مكه
اكنون به بررسى و نقد حديث فتح مكه مى پردازيم. از سخنان ابن قيّم نادرستى اين روايت روشن شد. وى مى گويد: اين حديث را عبدالملك بن ربيع بن سبره از پدرش از جدش روايت مى كند.
ابن معين به راوى اين حديث ايراد گرفته و بخارى حديث او را در صحيح خود نقل نكرده است.
ما در اين جا به شرح حال راوى حديث كه توسط ابن حجر عسقلانى روايت شده، اكتفا مى كنيم. متن عبارت او به اين شرح است:
ابوخيثمه مى گويد: از يحيى بن معين در مورد احاديث عبدالملك بن ربيع كه از پدر و جدش نقل مى كند، سؤال شد.
ابن معين گفت: اين روايت ها ضعيف هستند.
ابن جوزى نيز از ابن معين اين گونه حكايت مى كند كه او گفت: عبدالملك از نظر نقل روايت فردى ضعيف است.
ابوالحسن بن قطان مى گويد: عدالت او ثابت نشده است. هر چند مسلم از وى روايت نقل مى كند، اما باز نمى توان به روايات وى استناد كرد. مسلم تنها يك حديث از او در مورد ازدواج موقّت نقل مى كند، البته مؤلف، اين نكته را يادآورى كرده است.1


1 . تهذيب التهذيب: 6 / 345

تحریم دو حکم حلال تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=30&mid=155&pgid=1467