حجّيت سنّت نبوى

حجّيت سنّت نبوى
سنّت نبوى كه از طُرُق معتبر به اثبات رسيده، به يقين حجّت و ضرورتى دينى است كه جز افراد بى بهره از دين اسلام، كسى با آن مخالفت نمى كند.
اثبات حجّيت سنّت نبوى از طريق استدلال به آيات قرآن و احاديث رسول خدا صلى اللّه عليه وآله صورت گرفته است، اما همان گونه كه پيداست استدلال به سنّت نبوى، تنها از طريق تمسّك به يك بُعد رايج صورت مى پذيرد.
حجّيت سنّت بر پايه «عصمت» استوار است و از همين روست كه علما ـ به هنگام بحث پيرامون حجّيت سنّت ـ عصمت رسول خدا صلى اللّه عليه وآله را مورد اشاره قرار مى دهند.1


1 . نگاه كنيد به كتاب هاى اصولى مانند إرشاد الفحول: 1 / 81 .

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=144&pgid=1327