ابن حجر عسقلانى

ابن حجر عسقلانى
ابن حجر عسقلانى در اين باره مى گويد:
«به نظر مى رسد كه مردم در همه سرزمين هاى آن روز، اقدام عثمان را اقتباس كرده اند؛ زيرا وى خليفه اى بود كه اوامرش اطاعت مى شد».1


1 . فتح البارى: 2 / 501.

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=144&pgid=1320