شارحان صحيح بخارى

شارحان صحيح بخارى
شارحان بخارى نيز مدّعى شده اند كه در اين مورد، اجماع سكوتى حاصل شده است!!... اينان مى گويند: اذان سوم با اجتهاد عثمان و موافقت ديگر اصحاب از طريق سكوت و عدم انكار، تشريع شد؛ بنابراين در مورد اذان سوّم، اجماع سكوتى حاصل شده است».1


1 . ارشاد السارى: 2 / 585، الكواكب الدرارى: 6 / 27، عمدة القارى: 6 / 211.

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=144&pgid=1319