فاكهانى

فاكهانى
فاكهانى مدّعى شده كه اذان سوم، توسّط عثمان اضافه نشده است. وى مى گويد: «حَجّاج در مكّه و زياد در بصره، نخستين كسانى بودند كه اذان اوّل را به وجود آوردند».1


1 . فتح البارى: 2 / 501، تحفة الأحوذى: 3 / 40.

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=144&pgid=1318