سرخسى

سرخسى
سرخسى با تحريف اين حديث، خيال خود را راحت كرده است. وى مى گويد:
«... به دليل آن چه از سائب بن يزيد روايت شده است كه گفت: در عهد رسول خدا صلى اللّه عليه وآله، هنگامى اذان گفته مى شد كه ايشان بيرون مى آمد و بر منبر مى ايستاد. در دوران ابوبكر و عمر نيز همين گونه بود تا اين كه مردم، در دوران عثمان، اذان ديگرى را در الزّوراء به وجود آوردند».1
سرخسى در جاى ديگرى مى گويد:
«... در عهد رسول خدا صلى اللّه عليه وآله و دو خليفه پس از وى، همين گونه بود تا اين كه مردم، در دوران عثمان، اذان ديگرى را در الزّوراء به وجود آوردند».2


1 . المبسوط فى الفقه الحنفيّه: 1 / 134.
2 . همان: 2 / 31.

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=144&pgid=1317